WIE WE ZIJN

LIONS RENKUM OSTRABEKE

Onze Lions club is officieel op 22 februari 1988 geïnstalleerd. De installatie was het resultaat van het werk van onze coach en begeleider, lid van onze moeder club Lions Renkum, Jan Lohnstein en van de leden van het eerste uur, the founding fathers van onze club, destijds 16 leden. Met name Hans Beke (1e president) en René de Zwart (1e vice president) verdienen in dat verband een speciale vermelding. Bijzonder was dat tijdens die installatie 2 kleine leeuwen welpjes aanwezig waren en geadopteerd zijn van Ouwehands dierenpark. Sindsdien heeft het logo van de Lions, met twee leeuwenkoppen, voor ons een extra betekenis.


Onze Lions heeft door de jaren heen diverse grote projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Het grootste project is de Airborne Music Night, die sinds 1988 elk jaar georganiseerd wordt en al vele jaren op de vrijdag vóór de Airborne wandeling in de Concertzaal in Oosterbeek plaatsvindt. Dat project dient een dubbel doel; een groots en gezellig feest voor onze dorpsgenoten en een goede opbrengst voor diverse goede doelen.Een voorbeeld van kleinere projecten zijn de “Handen-uit-de-mouwen” activiteit waarbij we ons fysiek inspannen voor een goed doel en dus onze bijdrage “in natura” leveren. Een voorbeeld hiervan is het planten van bloembollen bij kenmerkende monumenten in ons dorp, het snoeien van de wijnranken van de wijngaard in Mariëndaal of ophangen van LED verlichting in de manage van Bio Vakantieoord.


Om de gezelligheid op peil te houden en ook het onderling verband te versterken, vergaderen we 2x per maand afwisselend bij een van de leden thuis of in een restaurant. Momenteel is ons vast restaurant De Oude Herbergh in Oosterbeek.


De Lions club Ostrabeke telt momenteel 24 leden.

LIONS ALGEMEEN

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.


Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst.


De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.ERECODE

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):


  1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
  2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
  3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
  4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
  5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
  6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
  7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
  8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.